YI REGISTA DOMIN SAMUN DAMAN SHIGA AJI.

error: Yi hakuri, mun hana kofan abun a wannan shafin